string (5) "en-GB"
Treść
Cannadorra Logo Eng Final 200x200

Warunki świadczenia usług Cannadorra.com

Warunki korzystania

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym  www.cannadorra.com, obsługiwane przez firmę Zelená Země sro, zamieszkały w Wuchterlova 523 / 5, Praha 6, IČ: 24728993. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, część C, sygn. 169401

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze warunki ogólne (zwane dalej "Regulamin") Zelená Země sro z siedzibą w Wuchterlova 523 / 5, Praha 6, numer identyfikacyjny: 24728993, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Nr akt 169401 (zwany dalej "Sprzedawca") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z Umowy kupna lub powiązane z nią ("Umowa kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną ("KupującySklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę pod adresem www.zelenazeme.cz poprzez interfejs internetowy (zwany dalej "usługą").interfejs internetowy sklepu").
 2. Warunki handlowe określają ponadto prawa i obowiązki stron podczas korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.cannadorra.com (zwanej dalej "Stroną internetową") i innych powiązanych stosunków prawnych. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić produkty od sprzedawcy, zamawia produkty w ramach swojej działalności gospodarczej.
 3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Szczególne ustalenia w umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.
 4. Warunki stanowią integralną część Umowy zakupu. Umowa zakupu i Regulamin są napisane w języku czeskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim.
 5. Sprzedawca może zmienić treść Regulaminu i dodać do niego słowa. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Po rejestracji, przeprowadzonej na stronie sprzedawcy, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z interfejsu użytkownika nabywca może wykonać zamówienie produktów (zwane dalej "produktem").Konto użytkownika"). Kupujący może również zamawiać produkty bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 7. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając produkty, Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wskazania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupujących na koncie użytkownika i podane przy zamawianiu produktów są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę.
 8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zobowiązania przez kupującego.
 9. Kupujący nie jest uprawniony do zezwolenia na korzystanie z konta Użytkowników osobom trzecim.
 10. Sprzedawca może anulować konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie było używane przez 2 lat, przez lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym z Regulaminu).
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

II. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

 1. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę produktów oferowanych przez Sprzedawcę na sprzedaż, w tym ceny poszczególnych oferowanych produktów. Ceny oferowanych produktów są wymienione, łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z nimi opłatami. Oferta produktów i ceny tych produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę umowy zakupu na indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży produktów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu są niewiążące i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary.
 2. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania produktów. Informacje na temat wydatków związanych z pakowaniem i dostarczaniem produktów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 3. Aby zamówić produkty, kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
  • zamówiony towar (kupujący „umieszcza” zamówione produkty w elektronicznym koszyku na interfejsie internetowym sklepu)
  • sposób zapłaty ceny zakupu produktów, szczegóły wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru
  • informacje o kosztach związanych z dostawą produktów (zwane dalej łącznie „Zamówienie")
 4. Przed wysłaniem zamówienia od sprzedającego, kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane wprowadzone przez kupującego w zamówieniu, nawet jeśli chodzi o pozwolenie kupującego na identyfikację i poprawienie błędów, które wystąpiły podczas wprowadzania danych do zamówienia. . Zamówienie zostanie wysłane przez Kupującego do Sprzedawcy, klikając przycisk "Realizując zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Kupującego określony w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym Kupującego") .
 5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).
 6. Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym wynika z dostarczenia zamówienia (jego akceptacji) przez Sprzedawcę Kupującemu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kupującego.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które w przeszłości znacznie złamały Umowę Sprzedaży (w tym Regulamin).
 8. Podpisując umowę kupna, Kupujący oświadcza, że ​​ma ponad 18 lat! Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy nabywca spełnił ten warunek, w szczególności w przypadku zakupu produktów zawierających alkohol i wyroby tytoniowe.
 9. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący.

III. CENA PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów obowiązują w momencie składania zamówienia. Cena zostanie podana w zamówieniu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Cena zawsze obejmuje obowiązującą stawkę VAT.
 2. Zgodnie z Umową Zakupu Kupujący może zapłacić Sprzedawcy za koszty produktów i wszelkie koszty związane z dostawą produktów w następujący sposób:
  • gotówką przy odbiorze;
  • przelewem na konto sprzedawcy nr. 2400291459 / 2010prowadzonym w Fio banka as, w przypadku płatności ze Słowacji, rachunek nr. jest 2400291459 / 8330 (konto prowadzone jest w banku słowackim) (zwane dalej "rachunkiem sprzedającego").
 3. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą produktów. O ile nie określono inaczej, uwzględniono cenę zakupu i koszty związane z dostawą produktów.
 4. W przypadku płatności gotówkowej cena zakupu jest płatna przy dostawie towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu produktów wraz z dodaniem symbolu zmiennej płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych, obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.
 6. Wszelkie możliwe rabaty od ceny produktów dostarczonych przez Sprzedawcę Kupującemu nie mogą być łączone.
 7. Sprzedawca wystawi kupującemu fakturę VAT dla płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

IV. DOSTAWA PRODUKTÓW I WARUNKI DOSTAWY

 1. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail. Produkty są zazwyczaj wysyłane w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zamówienia (lub w przypadku płatności z góry, przed przekazaniem kwoty na konto sprzedającego). W przypadku wyprzedaży produktów Sprzedawca powiadamia Kupującego i zgadza się na kolejne kroki.
 2. Sposób dostarczenia produktów i opłat łączących się z nimi określono w sekcji informacje o transporcie, które stanowią integralną część niniejszych Warunków.
 3. W przypadku wysyłania zamówionych produktów za pośrednictwem Poczty Czeskiej maksymalna waga jednego zamówienia wynosi 30 kg. Osobisty odbiór produktów w Jihlavie nie ogranicza wagi zamówionych produktów.
 4. Po otrzymaniu zamówienia możesz zostać poproszony o potwierdzenie wieku, jeśli kupiłeś produkty zawierające alkohol lub produkty tytoniowe!
 5. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego przyjęcia zamówienia od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania i niezwłocznego powiadomienia przewoźnika o możliwym uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnione otwarcie opakowania lub jego widoczne uszkodzenie w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nim, kupującemu nie zaleca się przyjmowania przesyłki.

V. NIEAKCEPTOWANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Zawierając umowę kupna, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego towaru. Jeśli Kupujący naruszy to zobowiązanie, ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie Sprzedający. Kupujący i Sprzedający niniejszym zgadzają się, że jeśli Kupujący nie przyjmie zamówienia, zapłacił przy odbiorze i zostanie zwrócony, zapłaciłby Sprzedającemu odszkodowanie tylko po zryczałtowanej stawce 500, -CZK. Sprzedawca oświadcza, że ​​nie będzie żądał rzeczywistego odszkodowania za koszty robocizny, usunięcia, opakowania, fakturowania, ekspedycji, wysyłki, rozpakowania, kredytu, depozytu, utraconych zysków itp., Ale tylko zryczałtowaną rekompensatę. Wyżej wymieniona uzgodniona kwota CZK 500 jest płatna w ciągu 15 dni od momentu przekazania zamówionego pakietu pierwszemu przewoźnikowi.

VI. GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Gwarancja na produkty sprzedawane przez sklep internetowy podlega i jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeśli Kupujący jest konsumentem i okres gwarancji jest dłuższy, okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty otrzymania produktów. W przypadku, gdy okres przydatności do użycia jest zgodny ze specjalnymi przepisami prawnymi, należy oznaczyć je na sprzedanych przedmiotach, opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji. Okres gwarancji wygasa z dniem wygaśnięcia tego okresu.
 2. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie dotyczy wad, dla których została wynegocjowana niższa cena.
 3. W zależności od rodzaju szkody, Kupujący ma następujące prawa w przypadku roszczenia:
 4. W przypadku wady, którą można usunąć, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia, a Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, Kupujący może zażądać wymiany przedmiotu lub, jeśli wada znajduje się tylko na części produktu, wymiany części. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może zażądać rozsądnego rabatu od ceny towaru lub może odstąpić od umowy.
 5. Jeżeli wada jest nie do naprawienia i uniemożliwia właściwe użycie produktu, Kupujący ma prawo do wymiany wadliwego produktu lub odstąpienia od umowy sprzedaży, te same prawa należą do Kupującego, jeżeli wady można usunąć, ale jeśli Nabywca nie może prawidłowo korzystać z produktu z powodu powtarzającego się wystąpienia wady po naprawie lub większej liczby wad. Ponowne wystąpienie wady należy rozważyć, jeżeli ponownie wystąpi ta sama wada, która została usunięta co najmniej dwa razy w okresie gwarancyjnym. Większa liczba wad jest rozważana, jeśli produkt ma co najmniej trzy wady, które uniemożliwiają jego właściwe użycie w tym samym czasie.
 6. Jeśli jakakolwiek inna wada jest nieodwracalna i jeśli Kupujący nie wymaga wymiany przedmiotu, jest on uprawniony do racjonalnej zniżki od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna.
 7. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany do dołączenia dokumentu zakupu i wypełnienia załączonego arkusza.
 8. Sprzedawca poinformuje się o stanie reklamacji Kupującego.
 9. Sprzedawca decyduje o reklamacji niezwłocznie, w złożonych sprawach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Reklamacja zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po dacie wydania reklamacji. Po upływie tego okresu konsument ma te same prawa, co wady, których nie można wyeliminować.
 10. W przypadku uzasadnionego roszczenia Kupujący jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z reklamacją (w szczególności koszty wysyłki zapłacone przez niego przy wysyłaniu reklamowanych produktów). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady Kupujący ma również prawo do zwrotu kosztów takiego odstąpienia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji produkty zostaną zwrócone klientowi na własny koszt. Koszty związane z transportem produktów do klienta po uregulowaniu zasadnego roszczenia są pokrywane przez sprzedającego.
 11. Jeżeli wymiana towaru nastąpi w okresie gwarancji, okres gwarancji zaczyna biec na nowo od dnia otrzymania nowego produktu. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji okres gwarancji wydłuża się o czas trwania procedury reklamacyjnej (okres ten zaczyna biec od dnia następującego po otrzymaniu towaru, a kończy się w dniu załatwienia reklamacji - nie o odbiór klienta)

VII. PRAWO DO ODWOŁANIA

 1. Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym w fizyczne posiadanie ostatniego towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie. Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz nas poinformować (Zelena Zeme, WUchterlova 323/5, Praha 6 - 160 00, rep. info@cannadorra.co , numer telefonu:  0049 (0) 5645 788 7877) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail).
 3. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy standardowej). Możemy odliczyć od zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata jest wynikiem niepotrzebnej obsługi przez Ciebie. Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż - (a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od Ciebie z powrotem jakiekolwiek dostarczone towary, lub (b) (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia przez Ciebie dowodu zwrócił towar lub (c) w przypadku braku dostawy 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Należy odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP) przez Zelená Země sro w celu oferowania usług i produktów Zelená Země sro
 2. Potwierdzam, że przeczytałem treść Polityki Prywatności oświadczenie o tym, jak Zelená Země sro przetwarza moje dane osobowe, o moich prawach, o możliwości odstąpienia od niniejszej umowy i zdaję sobie sprawę, że mogę uzyskać aktualną Politykę Prywatności w każdej chwili na Strona internetowa: https://www.cannadorra.com/protection-of-personal-data-gdpr

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmienione warunki będą ogłaszane w odpowiedni sposób na stronie internetowej www.cannadorra.com
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.5.2018

Niniejszy regulamin jest tłumaczeniem wersji językowej Zelená Země, która działa w Republice Czeskiej i podlega ustawodawstwu czeskiemu.

 


O nas
Kontakt
Dodatkowe informacje

 

Produkty z konopi i ustawodawstwo

Wszystkie prezentowane produkty z konopi są 100% zgodny z prawem UE. Wykonane są z legalnych, rolniczych odmian konopi, które zawierają legalny poziom THC (mniej niż 0,2%). Nasiona konopi są wykorzystywane do produkcji oleju, białka, a także do bezpośredniego spożycia. Ziele konopi jest używane do ekstrakcji CBD, herbaty oraz maści i kosmetyków. Wszystkie nasze produkty NIE są psychoaktywne. 

Cannadorra.com oferuje pełną gamę produktów z konopi, CBD i żywności. Cała unijna produkcja głównie ekologiczna. 

produkty CBD Herbata z konopi | Hemp Oil | Nasiona konopii | Hemp Protein | Inne konopie | Kosmetyki konopi | Konopie maści

herbata, 

CBD olej i konopie - produkty sprzedażowe

Cbd 1000 Mg
Promocje
Cbd Capsule En 200x200

Kapsułki CBD - kawałki 100 (* 1000 mg CBD)

Kapsułki CBD - ten suplement diety łączy w sobie wysokiej jakości orzech kokosowy ...

Cena
Cena sprzedaży: 49,00 €
Przed zniżką60,78 €
 497.61 zł
Cbd 4 Procent
Promocje
Herbata Konopna Extra Cbd Cannadorra 200x200

CBD Extra konopiana herbata 4%, 35 g

Ziele konopi o wysokiej zawartości CBD, 35g. Jest to różnorodność Carmagnola, ...

Cena
Cena sprzedaży: 9,99 €
Przed zniżką13,99 €
 101.45 zł
Cbd 5 Procent
Promocje
Cbd Hemp Oil 5 200x200

Olej konopny CBD 5%, 10ml

Olej CBD - suplement diety, pełne spektrum kannabinoidów, 475mg CBD, mieszane ...

Cena
Cena sprzedaży: 28,90 €
Przed zniżką33,83 €
 293.49 zł
Cbd 10 Procent
TOP! Promocje
Cbd Hemp Oil 10 200x200

Olej konopny CBD 10%, 10ml

Olej CBD - suplement diety, pełne spektrum kannabinoidów, 970mg CBD, mieszane ...

Cena
Cena sprzedaży: 44,90 €
Przed zniżką55,90 €
 455.97 zł